Obsługa księgowa wspólnoty mieszkaniowej

Firma Jocker zajmuje się kompleksową obsługą księgową wspólnot mieszkaniowych, przy wykorzystaniu nowoczesnego i sprawdzonego programu do prowadzenia spraw finansowo-księgowych. Program ten umożliwia tworzenie sprawozdań rocznych i okresowych, pomaga w pilnowaniu wydatków spółdzielni i kontrolowania ustalonego budżetu. Ponadto firma prowadzi ewidencją przychodów i kosztów, które pojawiają się w ciągu roku w związku z wykonywanymi remontami i pracami konserwacyjnymi.

Ponadto obsługa księgowa obejmuje:

 • opracowywanie planu finansowego wspólnoty (budżetu)
 • opracowywanie sprawozdań finansowych dla funduszu remontowego
 • opracowywanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrachunkowego (wykazanie należności dłużników i zobowiązań wierzycieli, wykazanie przychodów i kosztów wraz z analizą ich powstania, wykazanie środków pozostałych na koniec roku i wyliczenie wyniku finansowego)
 • ewidencja księgowa i pozaksięgowa

kobieta dokonująca obliczeń na kalkulatorze

księgowy podczas pracy przy biurku

 • szacowanie przewidywanych kosztów utrzymania nieruchomości i remontów
 • wnioskowanie o numer NIP i REGON
 • ewidencja kosztów zarządzania nieruchomością
 • rozliczenia z dostawcami mediów
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom
 • obsługa finansowa, kontrolowanie należnych opłat, pobieranie bieżących opłat i rozliczenie dokonywanych wpłat
 • windykacja należności powstałych w czasie trwania umów
 • otwieranie rachunków bankowych dla wspólnot i dokonywanie rozliczeń w ramach pełnomocnictwa
 • druk książeczek czynszowych
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę należności dla dłużników
 • prowadzenie sprawozdawczości
 • analizowanie realizacji założeń planu finansowego danego roku budżetowego
 • archiwizowanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie zaliczek na media i inne usługi świadczone na rzecz wspólnoty
 • naliczanie odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień i dochodzenie należności na drodze sądowej od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością
 • rozliczanie wyników finansowych wspólnoty
 • obliczanie zaliczek na pokrycie planowanych kosztów eksploatacyjnych
 • analiza i dekretacja dokumentów księgowych

księgowy podlicza dokumenty